Vi älskar feedback! Saknar du något på Booli.se eller har du en bra idé? Mejla oss och förklara din idé, vi svarar alltid och försöker att genomföra alla idéer som är rimliga och som vi har resurser att skapa.

Hittade du svaret?